آموزش تخصصی ترکیب تصاویر (فتومنتاژ) جلسه ی چهارم


دوره ی تخصصی ترکیب تصاویر (فتومنتاژ) جلسه ی چهارم : آشنایی با ادجاستمنتهای:

 

invert

threshold

posterize

selective color

shadows highlights

gradient map

یک نظر ارسال کنید !